Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu, ulica Targowa 1, 34-470 Czarny Dunajec.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej iodo.biblioteka@czarny-dunajec.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

- Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r.,

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

oraz na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 2. a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
  b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
  c) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:
 4. a) imię i nazwisko;
  b) pesel;
  c) adres zamieszkania;
  d) nr telefonu;
  e) adres e-mail;
  f) imię ojca, matki.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Dunajcu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną w Czarnym Dunajcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 9. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych;
 10. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
 11. Dane Użytkownika Biblioteki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Nie będą też przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Dunajcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.